Privacy Policy


Who we are

Our website address is: https://www.abumuhamad.nl/koran.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation(GDPR) is gebaseerd op zes basisprincipes waarmee je rekening moet houden bij de verwerking van persoonsgegevens.

 
Basisprincipes


1. Rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie
Je bent verplicht om persoonsgegevens te verwerken op een transparante manier met respect voor alle wetten, reglementen en regels die van toepassing zijn.

2. Doelbinding (finaliteit en proportionaliteit)
Je mag persoonsgegevens enkel verwerken voor je onderzoeksdoel en de verwerking moet redelijk en proportioneel zijn voor het bereiken van het doel van je onderzoek.

3. Minimale gegevensverwerking
Je mag enkel die persoonsgegevens gebruiken die noodzakelijk zijn voor het bereiken van de doelstellingen van je onderzoek.

4. Juistheid
De persoonsgegevens die je verwerkt moeten accuraat zijn.

5. Opslagbeperking
De persoonsgegevens die je verwerkt mogen niet langer dan nodig bewaard worden voor je huidig onderzoek of voor mogelijke verdere analyses op de data.

6. Vertrouwelijkheid en integriteit
Je moet als onderzoeker op een confidentiële manier omgaan met persoonsgegevens en de gepaste maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid en integriteit van deze gegevens te garanderen

 
Zelfverantwoordingsplicht
Als algemeen principe geldt daarnaast ook de zelfverantwoordingsplicht.

Bron: https://yapikredi.nl/veelgestelde-vragen/particulieren

Contact email adres: can 841166 @ gmail . com (without spaces)

And give the rich (orphans alike) their food, and do not substitute the haram (fresh/new harvest) of it, for what is left of the halal (ripened) of it, and do not hurt them in their confidence by underestimating it (food), for sure He (Allah swt) is Willingly Robust.