Category Archives: Evangelie & Torah

Rente/Riba rechten in De Torah (Eerste Testament) is niet van toepassing in en bij aanwezigheid van het land Israel, wel daarbuiten…

23:19 Gij zult van uw broeder geen rente nemen, noch van geld, noch van levensmiddelen, noch van iets anders waarvan men rente maakt;
23:20 van den buitenlander moogt gij rente nemen, maar niet van uw broeder; opdat Jahwe, uw god, u zegene in al uw bedrijf, in het land dat gij in bezit gaat nemen.

Bron: Het oude testament opnieuw uit den grondtekst overgezet en van inleidingen en aanteekeningen voorzien door dr. A. Kuenen, dr. I. Hooykaas, dr. W. H. Kosters en dr. H. Oort. (E. J. Brill, Leiden, 1899)

Editor: Deze profetie, van “het land dat gij in bezit gaat nemen” is in vervulling gegaan met de oprichting van het Joodse land Israel, en een land kent gelijke rechten bij gelijke gevallen, ja.

Bijbel: Jezus Christus is niet gestorven aan een vervloekte kruis

God/Allah swt Zei:

aGalaten 3:13 Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk (Editor: magiër van zwarte magie), die aan het hout hangt (Editor: kruis).

bDeuteronomium 21:23 Zo zal zijn dood lichaam aan het hout niet overnachten; maar gij zult het zekerlijk ten zelfde dage begraven; want een opgehangene (Editor: aan het kruis) is Gode een vloek. Alzo zult gij uw land (Editor: het lichaam van “Jezus Christus” ‘alayhi salam) niet verontreinigen, dat u de Heere, uw God, ten erve geeft.

(Bijbel – Psalmen, Statenvertaling, Cetechismus 15:39, a, b, “39. Heeft dat iets meer in, dat Hij gekruisigd is geweest, dan of Hij met een anderen dood gestorven ware?”)

39. Heeft dat iets meer in, dat Hij gekruisigd is geweest, dan of Hij met een anderen dood gestorven ware?

Ja het; want daardoor ben ik zeker, dat Hij de vervloeking die op mij lag, op Zich geladen heefta; dewijl de dood des kruises van God vervloekt wasb.

(Bron: ibid.)

Al-riyaa-e (uiterlijk vertoon) in de Bijbel

Het volgende geeft weer wat overgetypt is vanuit het boekje; Deel 2, De basiselementen van het Christelijke Leven, blz. 22-25 en 27.

“Terwijl de zaaier zaaide, viel er een deel van het zaad langs de weg, een deel viel op rotsachtige bodem, een deel viel tussen de distels en een deel viel in goede aarde. Dit geeft ons te kennen, dat er vier verschillende manieren  zijn waarop de mens het woord kan ontvangen.”

“…rotsen… …zodra de zon begint te schijnen, verschroeit het omdat het geen wortel heeft.” (blz. 22)

“Maar laat, als gij aalmoezen geeft, uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet, opdat uw aalmoes in het verborgene zij; … wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bidt tot uw Vader in het verborgene.” (Mt. 6:3-4, 6) (blz. 23)

“Zij leven voor het aangezicht van de mens; er is niets in hen wat verborgen is. Zij hebben geen enkele wortel.” (blz. 24-25)

Slechts een keer zei de Heer tegen iemand: ‘Ga naar uw huis tot de uwen en bericht hun al wat de Here in zijn ontferming u gedaan heeft.'” (5:19) (blz. 27)

“Zelfs als we moeten getuigen, moeten we als Paulus zijn, die uit noodzaak roemde ‘hoewel het tot niets diende’ (2 Kor. 12:1) Satans aanval komt vaak op het moment dat de mens is blootgesteld. Iedere vorm van blootstelling stelt ons open voor het lijden van verlies. Velen werden van hun ziekte genezen en getuigden vervolgens van de heerlijkheid Gods. Maar veel van dergelijke getuigenissen zijn niet voor Gods heerlijkheid, maar voor de heerlijkheid van ons eigen geloof.” (blz. 27)

Zie ook: Mijn bayaan (verduidelijking) over het bestuderen van de Bijbel

Mijn commentaar op een mooi vertaalwerkje van abu Junayd :)

Na3am de Kharqad is dan een jinn of shaytaan dat trouw is aan de yots onder de Joden. De andere bomen en stenen als elementen voor shirk in aanbidding om mee te schuilen zullen te bevreesd zijn om deze toovenaars dat samen leeft met de normale joden het hazenpad kiezen. Dit gebeurd gewoon op een hoogtepunt wanneer het tot taferelen lijd als in het nu. Het is dus iets dat zich alsmaar herhaald helaas.

Verder is elk land dat erkend is bij de VN, zoals Israel en vele andere landen, een erkenning is dat bij Godswege is. Dus wie dat voor Palestina wilt, moet gewoon du3a doen bij Allah swt. Overigens voorbeelden van landen die niet erkend zijn en dus ook niet in de VN zitten, dit zeg ik zonder het gecheckt te hebben – bedank mij later maar, zijn Iran, Palestina, Zuid Afrika etc. Iran omdat het bij wijze van spreken een dierentuin is via de vuuraanbidders (majouz) van dat land.
Tot slot, is Israel een land dat door Allah aan de Joden beloofd is, zoals voorkomt in de Bijbel, zie: